Wewnątrzszkolny System Oceniania

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA

1.Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o -wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i pracowników szkoły, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i rodziców z programem wychowawczym szkoły i wynikającymi z niego kryteriami oceny z zachowania oraz trybem jej ustalania.

3.Wychowawca klasy prowadzi zeszyt, w którym wszyscy pracownicy szkoły odnotowują uwagi i spostrzeżenia (dobre i złe) dotyczące ucznia.

4.W ciągu roku szkolnego wychowawca klasy współpracuje z rodzicami i informuje o zachowaniu ich dziecka w szkole, a także zobowiązuje ich do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w ciągu 2 tygodni, licząc od pierwszego dnia ponownego przyjścia dziecka do szkoły.

5.W formułowaniu oceny z zachowania wychowawca stosuje indywidualne podejście do każdego ucznia, biorąc pod uwagę aspekty rodzinne i środowiskowe.

6.Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając:

-      samoocenę ucznia

-      opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów

-      wpisy nauczycieli i pracowników szkoły zawarte w zeszycie uwag,

-      uwagi odnotowane w dzienniku,

-      możliwość poprawy zachowania

7.Wychowawca informuje uczniów i rodziców o ocenie z zachowania. W przypadku oceny nieodpowiedniej informowani są na piśmie. Ocenę z zachowania śródroczną i końcowo roczną ustala się według następującej skali:

Kryteria oceny z zachowania ucznia.

Uczeń otrzymuje ocenę wzorową spełniając poniższe kryteria:

1. W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych:

 • Punktualnie przychodzi na zajęcia, a sporadyczne spóźnienia są uzasadnione i usprawiedliwione (do trzech w semestrze).
 • Wszystkie nieobecności są usprawiedliwione.
 • Systematycznie i bez zarzutu jest przygotowany do zajęć oraz z własnej inicjatywy przygotowuje nadobowiązkowe prace.
 • Systematycznie uczęszcza na zajęcia wyrównawcze i zajęcia terapii pedagogicznej.
 • Z zaangażowaniem i własną inicjatywą uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych, takich jak kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań.
 • Nie krzywdzi innych.
 • Zawsze przestrzega zasad zapisanych w Statucie Szkoły.

2. W zakresie kultury osobistej zawsze:

 • Właściwie zachowuje się podczas lekcji,
 • Uprzejmie odnosi się do innych ludzi,
 • Używa zwrotów grzecznościowych,
 • Dba o piękno mowy ojczystej,
 • Bez zarzutu zachowuje się w miejscach publicznych, podczas wycieczek, uroczystości szkolnych,
 • Nie stosuje przemocy fizycznej ani psychicznej,
 • Ubiera się stosownie do sytuacji.
 • Nigdy nie kłamie, nie pali, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i dopalaczy.

1.      W zakresie działalności społecznej:

 • Chętnie, z własnej inicjatywy służy pomocą innym.
 • Zawsze bierze udział w zorganizowanych akcjach ogólnoszkolnych i charytatywnych.
 • Jest inicjatorem akcji uczniowskich.
 • Aktywnie uczestniczy w pracy samorządu klasowego, szkolnego lub wspiera jego działalność.
 • Chętnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą spełniając poniższe kryteria:

I. W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych:

 • Zwykle punktualnie przychodzi na zajęcia, a wyjątkowe spóźnienia (do pięciu w semestrze) są uzasadnione i usprawiedliwione.
 • Wszystkie nieobecności są usprawiedliwione.
 • Systematycznie i bez zarzutu jest przygotowany do zajęć.
 • Rozwija swoje umiejętności i poszerza wiedzę uczestnicząc w zajęciach nadobowiązkowych, takich jak kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań.
 • Systematycznie uczęszcza na zajęcia wyrównawcze i zajęcia terapii pedagogicznej.
  • Przestrzega zasad zapisanych w Statucie Szkoły.

2. W zakresie kultury osobistej:

 • Właściwie zachowuje się podczas lekcji.
 • Zwykłe uprzejmie odnosi się do innych ludzi.
 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Dba o piękno mowy ojczystej.
 • Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych, podczas wycieczek, uroczystości szkolnych.
 • Nie stosuje przemocy fizycznej ani psychicznej.
 • Ubiera się stosownie do sytuacji.
 • Nigdy nie kłamie, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.

3. W zakresie działalności społecznej:

 • Poproszony, chętnie służy pomocą innym.
 • Zawsze bierze udział w zorganizowanych akcjach ogólnoszkolnych i charytatywnych.
 • Stara się reprezentować szkołę w konkursach, zawodach.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą spełniając poniższe kryteria:

1.W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych:

 • Zwykle punktualnie przychodzi na zajęcia, a wyjątkowe spóźnienia (do ośmiu w semestrze) są uzasadnione i usprawiedliwione.
 • Wszystkie nieobecności są usprawiedliwione.
 • Przygotowuje się do zajęć w miarę swoich możliwości.

2.W zakresie kultury osobistej na ogół:

 • Właściwie zachowuje się podczas lekcji.
  • Uprzejmie odnosi się do innych ludzi.
  • Używa zwrotów grzecznościowych.
  • Dba o piękno mowy ojczyste.
   • Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych, podczas wycieczek, uroczystości szkolnych.
   • Nie stosuje przemocy fizycznej ani psychicznej.
   • Nie kłamie, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.

1.      W zakresie działalności społecznej:

 • Bierze udział w zorganizowanych akcjach ogólnoszkolnych (np. sprzątanie świata, góra grosza itp.)
 • Poproszony nigdy nie odmawia pomocy.

Uczeń otrzymuje ocenę poprawną spełniając poniższe kryteria:

1.      W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych:

 • Niepunktualnie przychodzi na zajęcia (do piętnastu spóźnień w semestrze).
 • Opuścił nie więcej niż dziesięć godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia.
 • Nie przygotowuje się systematycznie do lekcji.

1.      W zakresie kultury osobistej:

 • Zdarza mu się niewłaściwie zachowywać podczas lekcji, jednak właściwie reaguje na zwróconą mu uwagę.
 • Nie zawsze dba o piękno mowy ojczystej.
 • Nie zawsze zachowuje się właściwie w miejscach publicznych, podczas wycieczek, uroczystości szkolnych.
 • Czasami stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.

1.      W zakresie działalności społecznej:

 • Nie zawsze bierze udział w zorganizowanych akcjach szkolnych (np. sprzątanie świata, góra grosza itp.).
  • Nie pomaga innym, myśli jedynie o sobie.

Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią spełniając poniższe kryteria:

1.      W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych:

 • Niepunktualnie przychodzi na zajęcia (do dwudziestu spóźnień w semestrze, z których większość jest nieusprawiedliwiona).
 • Zdarzają mu się ucieczki z lekcji.
 • Opuścił nie więcej niż dwadzieścia pięć godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
 • Często jest nieprzygotowany do lekcji.

1.      W zakresie kultury osobistej:

 • Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji i nie zawsze reaguje właściwie na zwróconą mu uwagę.
 • Często niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych, podczas wycieczek, uroczystości szkolnych.
 • W stosunku do innych osób jest nieuprzejmy, konfliktowy, wszczyna bójki.
 • Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.
 • Swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Zdarzają mu się incydentalne przypadki, że kłamie, kradnie, wymusza.
 • Pije alkohol, pali papierosy, używa narkotyków i dopalaczy.

1.      W zakresie działalności społecznej:

 • Rzadko bierze udział w akcjach szkolnych i w życiu klasy.

Uczeń otrzymuje ocenę naganną pełniając poniższe kryteria:

1. W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych:

 • Niepunktualnie przychodzi na zajęcia (powyżej dwudziestu spóźnień w semestrze, z których większość jest nieusprawiedliwiona).
 • Ucieka z lekcji.
 • Opuścił powyżej dwudziestu pięciu godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia.
 • Jest notorycznie nieprzygotowany do lekcji.

2.W zakresie kultury osobistej:

 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji, niewłaściwie reaguje na zwróconą mu uwagę.
 • Niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych, podczas wycieczek, uroczystości szkolnych.
 • Niszczy mienie społeczne.
 • W stosunku do innych osób jest nieuprzejmy, konfliktowy, wszczyna bójki.
 • Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.
 • Swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Często kłamie.
 • Organizuje kradzieże.
 • Pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków i dopalaczy.
 • Zachęca kolegów do palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy.
 • Wchodzi w konflikty z prawem.

1.      W zakresie działalności społecznej:

 • Nie bierze udziału w zorganizowanych akcjach szkolnych
 • Nie pomaga innym, myśli jedynie o sobie.
 • Nie bierze udziału w życiu klasy.

DRASTYCZNE NARUSZENIE REGULAMINU SZKOŁY MOŻE SPOWODOWAĆ (DECYZJĄ RADY PEDAGOGICZNEJ) OBNIŻENIE OCENY Z ZACHOWANIA DO NAGANNEJ.

--------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WSPÓLNEJ EUROPY W ZALESIU GÓRNYM

(Opracowany w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 ( z późniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO.

1.Ocenianiu przedmiotowemu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Polega ono na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, i nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.      dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia,

2.      systematyczne informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

3.      rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy w nauce i zachowaniu,

4.      wdrażanie ucznia do systematycznej pracy,

5.      motywowanie ucznia do rozwoju,

6.      umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2.      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3.      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych / obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach określonych w pkt 5 WSO oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach określonych w Regulaminie Oceny Zachowania,

4.      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5.       ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w pkt. 5 WSO oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania według skali i w formach określonych w Regulaminie Oceny Zachowania.

6.       ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Sposób oceniania wewnątrzszkolnego:

a. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV do VI ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący- 6      96%-100%

stopień bardzo dobry-5       86% - 95%

stopień dobry- 4      71% - 85%

stopień dostateczny- 3       51% - 70%

stopień dopuszczający- 2       41% - 50%

stopień niedostateczny-1       do 40%

b. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

c. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz znacznym są ocenami opisowymi.

d. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

e. Uczeń klasy IV-VI, uczestniczący w zajęciach terapii pedagogicznej, w zajęciach wyrównawczych (za systematyczność, sumienność) otrzymuje w semestrze dwie oceny pozytywne – bardzo dobry lub dobry albo + z języka polskiego  lub matematyki ( w zależności od prowadzonej terapii). Podobnie za sumienność i systematyczność w pracy podczas terapii pedagogicznej uczeń klasy 0-III raz w semestrze otrzymuje ocenę „A” wpisaną do dziennika lekcyjnego.

Kryteria wymagań na poszczególne stopnie:

a. celujący

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Posiada zasób wiedzy określony programem nauczania oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych, pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcjach , wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego.

b. bardzo dobry

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.

c. dobry

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcji i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowe wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

d. dostateczny

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomic nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych.

e.  dopuszczający

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

f. niedostateczny

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, których zakres nie rokuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

7.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki , techniki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

8. Warunki oceniania wewnątrzszkolnego

a.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz  zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

b. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania również o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

c. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

d. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

e. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym. Po uprzednim zobowiązaniu się do zwrotu dokumentacji do szkoły, prace mogą być wydane do omówienia w domu.

f. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub wskazanej przez Kuratorium niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

g. Nauczyciel zobowiązany jest do minimum trzykrotnego ocenienia ucznia w każdym półroczu. Ocenianie powinno być systematyczne, wszystkie formy kontroli poziomu osiągnięć winny być równo rozłożone w czasie.

h. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

i. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

j. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia, o którym mowa powyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA

1.  Oceny powinny być wszechstronne, a więc uwzględniać szeroki zakres kontrolowanych osiągnięć:

 • wypowiedź ustną i pisemną,
 • systematyczność pracy ucznia,
 • pracę samodzielną,
 • inicjatywę twórczą,
 • zaangażowanie w pracę zespołową,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami i pomocami naukowymi,
  • rozwiązywanie zadań problemowych i ich prezentację w sposób twórczy w zależności od specyfiki przedmiotu,
  • podejmowanie zadań dodatkowych (zleconych przez nauczyciela).

2. W pracy pisemnej ocenie podlega: znajomość tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, konstrukcja pracy i jej forma graficzna. Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu.

3. Sprawdzianem nazywamy pracę pisemną obejmującą materiał większy niż z trzech ostatnich zajęć i trwający minimum jedną godzinę lekcyjną,

4. Kartkówką nazywamy krótką pracę pisemną obejmującą materiał z maksimum trzech ostatnich zajęć. Nie musi być ona zapowiadana przez nauczyciela.

5. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytania nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

 • znajomość zagadnienia,
 • samodzielność wypowiedzi,
 • kultura języka,
 • precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

6. Nauczyciele uczący w klasach 1-1II prowadzą arkusz obserwacji (w dzienniku lekcyjnym), w którym odnotowują osiągnięcia edukacyjne ucznia.

7. Nauczyciele powinni przestrzegać higieny pracy umysłowej uczniów, co oznacza iż:

 • • w tygodniu można przeprowadzić co najwyżej dwa sprawdziany,  nie więcej niż jeden dziennie,
 • termin sprawdzianu musi być podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku,
 • w pierwszy dniu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, uczeń ma prawo do zwolnienia ze sprawdzianu, odpowiedzi, itp.,
  • uczeń ma obowiązek pisania wszystkich wymaganych w danym semestrze sprawdzianów. W przypadku niepisania sprawdzianu uczeń ustala z nauczycielem termin, nie dłuższy niż dwa tygodnie, i formę sprawdzenia wiedzy,
  • termin oddania sprawdzonych przez nauczyciela prac pisemnych nie może przekraczać 10 dni,
  • poprawa sprawdzianów jest obowiązkowa - dotyczy ocen niedostatecznych

i dobrowolna - dotyczy ocen dopuszczających,

 • punktacja za pracę poprawioną jest taka sama jak za pracę pierwotną.
 • w dzienniku lekcyjnym są wpisywane dwie oceny: pierwsza za pracę pierwotną, obok druga za pracę poprawioną. Obie oceny są uwzględnione przy wystawianiu oceny śródrocznej rocznej.
 • uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji wg zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

1.      Rok szkolny dzielimy na minimum dwa semestry.

2.      Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych, wg skali ustalonej w cz. I pkt. 4 oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali ustalonej w Regulaminie Oceny Zachowania.

3.      Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.

4.      Na 30 dni przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej.

5.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

6.      Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym opisowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7.      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

8.      Klasyfikacja roczna w klasach l-III szkoły podstawowej polega na opisowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9.      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  w klasach I-III szkoły podstawowej polega na opisowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

10.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na opisowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć, określonych w szkolnym planie ucznia, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11.11 .Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

12.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ta nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

13.Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły, któremu  co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

14.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/opiekunów prawnych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

a. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program     nauczania,

b. spełniający szkolny obowiązek nauki poza szkolą.

1.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 i 3a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

6.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

10.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 2, oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

12.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

14.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w terminie 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

15.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

16.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

17.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

18.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, chyba że została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

19.  Jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, mogą w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły. W przypadku stwierdzenia, że nastąpiła niezgodność z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala ocenę roczną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ustala się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

20.  W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

21.  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły jako przewodniczący,

c)      wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w tej klasie,

d)     pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

22.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt 1 część EGZAMIN POPRAWKOWY. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

PROMOWANIE

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

Może on powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/opiekunów ucznia.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego.

2.Uczeń klasy IV - VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen  co najmniej 5,5 (bez ocen dostatecznych i dopuszczających) oraz bardzo dobrą  lub wzorową ocenę z zachowania  otrzymują nagrodę pieniężną z budżetu Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

Nagrodę pieniężną z budżetu Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym otrzymują również uczniowie za osiągnięcia sportowe.

4.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

5.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej, celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

6.Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który realizuje program szkoły podstawowej specjalnej, uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

EGZAMIN POPRAWKOWY

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)skład komisji,

b)termin egzaminu poprawkowego,

c)pytania egzaminacyjne;

d)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt 8.

8.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyżej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Uczeń kończy szkolę podstawową jeżeli:

•      w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo wyżej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

Załącznik

Do pkt 5 dopisany podpunkt:

1.      Uczeń klasy IV-VI, uczestniczący w zajęciach terapii pedagogicznej, w zajęciach wyrównawczych (za systematyczność, sumienność) otrzymuje w semestrze dwie oceny pozytywne – bardzo dobry lub dobry albo + z języka polskiego  lub matematyki ( w zależności od prowadzonej terapii). Podobnie za sumienność i systematyczność w pracy podczas terapii pedagogicznej uczeń klasy 0-III raz w semestrze otrzymuje ocenę „A” wpisaną do dziennika lekcyjnego.

Do oceny z zachowania wzorowej i bardzo dobrej dodano podpunkt:

•         Systematycznie uczęszcza na zajęcia wyrównawcze i zajęcia terapii pedagogicznej.

menu głównetreść strony